August 16, 2005

چند روز دیگه تولد 29 سالگی من است. نمی دونم واسه چی بیخودی مرداد رو دوست دارم. مگه غیر از اینه که تو همچین روزی اومدم تو این زندگی مزخرف کوفتی؟ واسه چی خوشحالم که دارم پیر میشم؟ بعد از این همه سال انگار چیزی از این دنیا نمی دونم و نفهمیدم. اما حس خوبی دارم که این روز فقط مال من است. یک خورده حساب شخصی با زندگیه. معمولا هم از چند روز قبل قاطی می کنم. امروز کلی داستان داشتم. هم عصبانیم و هم سبک شدم. آخه صبح زنگ زدم شرکت و شفاهی استعفا دادم! البته بیکار نشدم چون جای دیگه هم کار می کنم. اما هزینه های اضافی تا مدتی تعطیل میشه. جالب تر اینکه وسط بی پولی می خوام تولد هم بگیرم! شک نکنید که دیوانه شدم.

Comments: Post a Comment<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Web Blog Pinging Service