April 12, 2006

درسته که سردرد با ملایمت اما بی‌وقفه دو روزه دست از سرم برنداشته اما این باعث نمی‌شه از موسیقی دکتر ژیواگو لذت نبرم! دلم می‌خواد چند تا روزنامه ریز ریز کنم. یا یه چیزی بشکنم. قطعن حالم بهتر می‌شه. یا بذارم اشکم بریزه پایین. اونم خوبه. فردا میاد؟ این هفته تموم می‌شه؟ من یه اپسیلون انرژی بیشتر واسم نمونده ها...

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Web Blog Pinging Service